Binnen de Pilot Watergebiedsplan is het project erfafspoeling van start gegaan. Ook voor erfafspoeling gaan we samen met boeren op zoek naar  realistische en werkbare oplossingen. De boeren moeten voldoen aan wetgeving zoals die geformuleerd is in het Activiteitenbesluit van 2012. De Pilot Watergebiedsplan ondersteunt hen hierin. Het is bijzonder dat de werkwijzen die we samen ontwikkelen een proeftuin zijn voor heel Fryslân. Als de oplossingen blijken te werken, is de kans groot dat de rest van Fryslân volgt. Een schoon erf, op een manier die voor iedereen – boeren en waterschap – werkbaar is.

Wat is erfafspoeling?

We spreken van erfafspoeling wanneer hemelwater op het verharde boerenerf in contact komt met voer(resten), mest(resten), perssappen en percolaat en rechtstreeks in het oppervlaktewater wordt geloosd. Het gevolg is een verslechtering van de waterkwaliteit op lokaal niveau. Lozing van erfafspoelwater is niet toegestaan. Toch blijkt uit onderzoek dat lozing nog steeds plaatsvindt. De gevolgen van erfafspoeling zijn groot.