Wetterskip Fryslân actualiseert komend half jaar de peilbesluiten voor het gebied van watergebiedsplan Appelscha. In een peilbesluit wordt het peilbeheer vastgelegd.

Het gaat om een ‘revisiepeilbesluit’ dat alle bestaande peilbesluiten vervangt. Het is een administratieve actie om de actuele waterpeilen in één nieuw gebiedsdekkend peilbesluit vast te leggen zodat dat weer op orde is. Peilaanpassingen die met een vergunning tijdelijk zijn toegestaan, kunnen ook worden opgenomen in het nieuwe peilbesluit; de vergunning vervalt dan. In de praktijk merkt u niets van het revisiepeilbesluit omdat er geen het waterpeilen veranderen.

Waar u mogelijk wel wat van merkt zijn de eenvoudige peilaanpassingen die het waterschap meeneemt in het revisiepeilbesluit. Dit zijn aanpassingen waar de grondeigenaren en -gebruikers het zonder meer mee eens zijn, waar geen onderzoek voor nodig is en ook geen grote investeringen. Verder worden in het revisiepeilbesluit ook een aantal peilaanpassingen meegenomen die al klaar liggen zoals voor het inrichtingsplan voor De Harken.

Het revisiepeilbesluit wordt ter inzage gelegd in het voorjaar van 2017. Het waterschap maakt dit bekend op www.overheid.nl (u ontvangt een email als u zich abonneert) en op deze website.

Het nieuwe peilbesluit geldt in principe voor 10 jaar; over 10 jaar wordt het peilbesluit opnieuw geactualiseerd. Tussentijds past het waterschap de peilen alleen aan bij een formele functiewijziging (zoals een nieuw bestemmingsplan), een uitwerking van nieuw beleid of een verbeteringsplan van het waterschap. Hiernaast kan het waterschap een tijdelijke afwijking van het peilbesluit toestaan met een vergunning. Bij de volgende actualisatieslag wordt beoordeeld of die afwijking wordt overgenomen in het nieuwe peilbesluit of niet.

Een voorbeeld van een verbeteringsplan is het gewenste peilbeheer van watergebiedsplan Appelscha. In het watergebiedsplan is vastgesteld dat het peilbeheer op een aantal locaties moet worden aangepast. Gaat het om eenvoudige aanpassingen, dan worden die meegenomen in het revisiepeilbesluit. Maar als het complexe aanpassingen zijn waar onderzoek en overleg met de belanghebbenden voor nodig is, dan gebeurt dit in aparte projecten van het waterschap. Het nieuwe peilbeheer wordt in het peilbesluit vastgelegd door dit gedeeltelijk te herzien.