Wetterskip Fryslân heeft het gebied De Harken tussen Makkinga en Oosterwolde opnieuw ingericht en is daarmee klaar voor de toekomst! Samen met agrariërs uit het gebied, Staatsbosbeheer, Agrarische Belangenorganisatie Ooststellingwerf (ABO) en agrarisch gebiedscollectief Elan zijn diverse maatregelen uitgevoerd om het gebied beter te beschermen tegen wateroverlast. Donderdag 14 december is het project De Harken officieel afgerond.

Als officiële opleveringshandeling onthulden Marian Jager, dagelijks bestuurslid Wetterskip Fryslân en Martin de Boer, voorzitter werkgroep De Harken het nieuwe infopaneel aan de Buterheideveld.

Beter beschermd

Het klimaat verandert. Hoosbuien, en daardoor wateroverlast, komen ook in De Harken steeds vaker voor. ‘Om de wateroverlast te beperken hebben we sloten verbreed en is er extra waterberging gecreëerd op het terrein van Staatsbosbeheer en op landbouwgrond’, aldus Marian Jager, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. ‘Ook hebben we nieuwe stuwen, duikers en dammen aangebracht in dit gebied van circa 1800 hectare.’ De Harken is hiermee beter beschermd tegen wateroverlast in perioden van hevige regenval.

Verbetering waterkwaliteit

Flora en fauna in sloten is erg belangrijk voor de kwaliteit van het water. Sloten in het gebied groeiden echter dicht met waterplanten, met als gevolg wateroverlast. Daarom werd een paar keer per jaar de begroeiing uit de sloten in dit gebied verwijderd. Door de nieuwe verbrede sloten krijgen de waterplanten meer ruimte en kunnen ze langer blijven staan. Dit betekent dat er minder vaak onderhoud nodig is en dat is een verbetering voor het onderwaterleven.

Samenwerking

Landbouw, water en natuur zijn in dit gebied onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo’n twintig agrariërs en Wetterskip Fryslân zijn de laatste jaren samen opgetrokken voor het ontwikkelen van een watergebiedsplan met als doel het watersysteem in De Harken beter in te richten voor landbouw én natuur. Daarmee laat project De Harken zien dat samenwerken loont.