De Harken

Voor dit deelgebied is een inrichtingsplan gemaakt. Het inrichtingsplan is in nauwe samenwerking tussen de grondeigenaren en -gebruikers en het waterschap gemaakt. Eén van de doelen hierbij was verbetering van de waterkwaliteit (Kader Richtlijn Water).

De grondeigenaren hebben oplossingen aangedragen die door het waterschap op haalbaarheid en effectiviteit zijn doorgerekend. Niet alle knelpunten worden in het inrichtingsplan opgelost, in een aantal gevallen wegen de kosten niet op tegen de baten. De uitvoering van het inrichtingsplan start medio november 2016.

Grootdiep

Alle grondeigenaren in dit deelgebied zijn geïnterviewd. Het resultaat is een overzicht van knelpunten en mogelijkheden op het gebied van waterbeheer en waterkwaliteit.

Als vervolg hierop start het waterschap in de zomer van 2016 met een proef voor aangepast onderhoud in het Grootdiep. Ook wordt met grondeigenaren verder gesproken over oplossingen voor individuele knelpunten in het waterbeheer.

Stap voor stap is het motto bij het Grootdiep. Met kleine stappen kom je ook vooruit.

Boven-Tjonger

In Boven-Tjonger zijn gesprekken gaande over hoe we in dit deelgebied het beste aan de slag kunnen met de ervaringen die we in De Harken en het Grootdiep hebben opgedaan. Uitgangspunt voor het plan is de werkwijze ‘verkavelen voor groei’. Er wordt ook nagegaan of de wensen van het waterschap en Natuurmonumenten kunnen worden ingepast.

Een werkgroep bestaande uit grondeigenaren en bijgestaan door het Kadaster bereidt een werkbijeenkomst met alle grondeigenaren in het gebied voor. Ook ABO en Gagelvenne nemen hier actief aan deel.