Stand van zaken Boven-Tjonger

Op 17 december 2015 is met de boeren uit het gebied van de Boven-Tjonger gesproken over het starten van een project met Verkavelen voor groei (zie ook www.verkavelenvoorgroei.nl). Het Kadaster heeft uitgelegd wat deze werkwijze betekent. De aanwezigen hebben het Kadaster gevraagd de mogelijkheden voor het starten van een dergelijk project in de Boven Tjonger verder te onderzoeken.

Om iedereen goed voor te bereiden en enthousiast te maken voor een mogelijk project heeft de ABO in maart een aantal grondeigenaren gevraagd om hen hierbij te helpen. Dit heeft ertoe geleid dat er een werkgroep aan de slag is gegaan om een werkbijeenkomst in september voor te bereiden. De betrokken grondeigenaren krijgen hierover bericht.
Begin juni heeft de werkgroep een nieuwsbrief verzonden. Dit kunt u hiernaast lezen.

Nieuwsbrieven