De Harken: Het inrichtingsplan

Voor het deelgebied de Harken hebben de grondeigenaren en – gebruikers en het wetterskip in nauwe samenwerking een inrichtingsplan gemaakt. De grondeigenaren hebben oplossingen voor knelpunten aangedragen die door het wetterskip op haalbaarheid en effectiviteit zijn doorgerekend. Niet alle knelpunten worden in het inrichtingsplan opgelost, in een aantal gevallen wegen de kosten niet op tegen de baten.

De planvorming is begeleid door de werkgroep de Harken onder voorzitterschap van de ABO. De werkgroep is samengesteld uit grondeigenaren uit het gebied en wordt ondersteund door het wetterskip, ELAN en een kavelruilcoördinator

Bij het inrichtingsplan hoort een plankaart waarop de maatregelen zijn aangegeven. De definitieve plankaart kunt u hier bekijken.

Uitvoering

Bij de uitvoering van het inrichtingsplan wil de werkgroep de betrokkenheid van het gebied zo groot mogelijk houden. Daarom zijn afspraken gemaakt tussen Wetterskip Fryslân en het gebiedscollectief ELAN. Het gebiedscollectief ELAN treedt daarbij op als de vertegenwoordiger van de grondeigenaren in de Harken.In hoofdlijnen doet ELAN het relatiebeheer, de communicatie en de verslaglegging. Wetterskip Fryslân doet de aanbesteding van alle werkzaamheden, de contracten met grondeigenaren en directievoering en toezicht.

Markt & Aanbesteding

Voor het project de Harken is als contractvorm een RAW bestek opgesteld. De aanbestedingsprocedure van het bestek is gestart op 29 november 2016. Op 10 januari 2017 zijn de prijzen ingediend. Loon en aannemingsbedrijf De Samenwerking B.V uit Elsloo heeft de laagste prijs uitgebracht en is het werk gegund. De aannemer is op 10 april 2017 gestart met de uitvoering.

Beheer en onderhoud

In de bijeenkomst van 17 februari is ook gesproken over huidig en toekomstig beheer en onderhoud. In de presentatie van die bijeenkomst is dit terug te lezen. Afgesproken is dat de kaarten van het huidig onderhoud op deze site te bekijken zijn. Klik hier voor de kaarten; zomeronderhoud en najaarsonderhoud.

Er is een Hekkel-Whatsappgroep gestart. De grondeigenaren die grenzen aan de watergang De Harken maken daar allemaal deel van uit. Zo kan iedereen tegelijkertijd informatie ontvangen over het geplande hekkeltijdstip. De boeren kunnen reageren en onderling de reacties van elkaar lezen. Eerst is de app uitgetest met de boeren in de Harken west. Inmiddels hebben ook de boeren in de Harken oost een (eigen) hekkelapp.

Kavelruil in de Harken

Bij de start van het project is de inzet van de Pilot geweest om landbouwstructuurverbetering en wateropgaven te combineren. De landbouwstructuur kan verbeteren door het vergroten van huiskavels, concentreren van veldkavels en door afstandsverkorting .

De kavelruilmogelijkheden zijn in verschillende werkbijeenkomsten met het Kadaster op meerdere plaatsen onderzocht. Als vervolg hierop is met individuele partijen een aantal m.n. kleinere ruilingen verder onderzocht. Dit heeft tot op heden niet concreet tot een kavelruil geleid. Ook de realisatie van de wateropgaven uit het inrichtingsplan verloopt niet via kavelruil. Het waterschap is met betrokken eigenaren in gesprek over rechtstreekse verwerving.

De mogelijkheden voor  verbetering van de  landbouwstructuur zijn tijdens de schetssessies goed in beeld gebracht. En daaruit bleek dat er (nog steeds) kansen liggen. De werkgroep de Harken richt zich op dit moment op het uitvoeren van het inrichtingsplan en onderzoekt de mogelijkheden voor kavelruil verder niet actief.

Nieuwsbrieven

 Bekijk de nieuwsbrieven voor de boeren over De Harken:

Projectplan de Harken

Voor de uitvoering van het inrichtingsplan is een watervergunning nodig. Deze is inmiddels verleend. Het volledige plan dat hiervoor geschreven is, is in te zien door op de knop onderin het blok te klikken.

De genoemde bijlagen vindt u hieronder:
Overzichtkaart kunstwerken met kunstwerk 3
Kaart kunstwerk 5 en 9
Kaart kunstwerk 15 en 18
Kaart kunstwerk 19
Overzicht profielnr. 1 – 70 De Harken Makkinga