Erfafspoeling

Binnen de Pilot Watergebiedsplan is halverwege 2015 het project erfafspoeling van start gegaan. Ook voor erfafspoeling gaan boeren en waterschap samen op zoek naar betaalbare en werkbare oplossingen. De boeren moeten voldoen aan wetgeving zoals die geformuleerd is in het Activiteitenbesluit van 2012. De Pilot Watergebiedsplan ondersteunt hen hierin. In 2015 is gewerkt met 2 groepen van 10 boeren, één groep melkveehouders rondom Makkinga en één groep in de buurt van Oldeberkoop, Nijeberkoop, Elsloo. Deze 2 groepen hebben de eerste fase van het project afgesloten (zie schema). Voor elk bedrijf is een advies op maat gemaakt. De bedrijven gaan nu aan de slag met het uitvoeren van de afgesproken maatregelen.

Inmiddels is het enthousiasme over deze aanpak overgeslagen naar het hele gebied van de pilot watergebiedsplan. De ABO heeft daarom bij de convenantpartners aangegeven een vervolg met nog 30 melkveehouderijbedrijven te willen starten. Dit vervolg is in juni 2016 gestart.

Informatie over het project erfafspoeling in het gebied van de ABO is verkrijgbaar bij Janke Kloosterman (tel. 06 – 234 744 34)

Wat is erfafspoeling?

We spreken van erfafspoeling wanneer hemelwater op het verharde boerenerf in contact komt met voer(resten), mest(resten), perssappen en percolaat en rechtstreeks op het oppervlaktewater wordt geloosd. Het gevolg is een verslechtering van de waterkwaliteit op lokaal niveau. Lozing van erfafspoelwater is niet toegestaan. Het gevolg is een toename van (blauw)algen en ongeschikt veedrink- en zwemwater. Er kan bijvoorbeeld zuurstofgebrek ontstaan, waardoor het leven in het water afsterft.

 

Provinciebreed

Het project erfafspoeling binnen de Pilot Watergebiedsplan is onderdeel van een provinciebreed project waarin erfafspoeling centraal staat. In een convenant voor de vermindering van erfafspoeling hebben vier partijen (Wetterskip Fryslân, LTO Noord, NMV en AJF) afgesproken gezamenlijk op zoek te gaan naar een manier om het verminderen van de erfafspoeling een praktische invulling te geven in Friesland, Binnen dat project is de Pilot Watergebiedsplan in De Harken, Grootdiep en Boven-Tjonger gebruikt om te testen hoe het Wetterskip Fryslân de boeren kan ondersteunen bij het verminderen van de erfafspoeling en het voldoen aan de wettelijke eisen. De eerste test met 20 bedrijven heeft aanbevelingen opgeleverd voor een verbreding van het projekt naar heel Friesland. Hier kunt u de samenvatting van de rapportage bekijken

In een artikel in nieuwe oogst van 13 februari 2016 is ook beschreven hoe het vervolg gaat worden: ‘Nu de pilot met twintig deelnemers een succes is gebleken, staat niets een vervolg in de weg. De nieuwe aanpak van erfafspoeling bij melkveehouders wordt nu ook benut voor de andere Friese melkveehouders’, aldus Niels Tienstra namens LTONoord. Het volledige artikel is hier te lezen.