Pilot Watergebiedsplan

In de Pilot Watergebiedsplan werken boeren, waterschap en terreinbeherende organisaties samen aan knelpunten in het waterbeheer in Ooststellingwerf. Hoe we dat doen? Door praktische en werkbare oplossingen te vinden. Want vele kleine stappen, maken samen een grote. Waterbeheer doe je samen!

Aanleiding

In 2012 presenteerde Wetterskip Fryslân het Watergebiedsplan Appelscha. Dat plan stuitte op veel weerstand in het gebied, met name bij de landbouw. Wetterskip Fryslân besloot in gesprek te gaan met landbouwvertegenwoordigers en ABO Ooststellingwerf pakte de handschoen op.

Proces

In 2014 resulteerden de gesprekken tussen Wetterskip Fryslân en ABO Ooststellingwerf in een Plan van Aanpak (er is ook een samenvatting van het Plan van Aanpak beschikbaar). Wetterskip Fryslân en ABO Ooststellingwerf besloten samen te werken aan het oplossen van knelpunten in het waterbeheer.

kaartje gebiedenHet plan van aanpak benoemt drie kansrijke gebieden: De Harken, Grootdiep en Boven Tjonger. Kern van het plan van aanpak is het stappenplan dat voor de pilot is opgesteld. Per deelgebied wordt bekeken welke onderdelen uit dit stappenplan aan de orde kunnen zijn. De Harken en Grootdiep zijn inmiddels gestart.

Andere partners

De landbouw is niet de enige grondgebruiker in het beheergebied Appelscha die te maken heeft met de uitvoering. Ook de terreinbeherende organisaties Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn betrokken. De provincie Fryslân is eigenaar van de BBL percelen in het gebied. Daarnaast is er samenwerking met agrarische natuurverenigingen Elan en Gagelvenne.

Praktische en werkbare oplossingen

Het project gaat om het vinden van praktische en werkbare oplossingen. Met al die soms kleine, soms grotere stappen bereiken we uiteindelijk het doel: betere afwatering en productieomstandigheden voor de boeren, realiseren van doelen op het gebied van drooglegging, waterberging, waterkwaliteit en veiligheid voor Wetterskip Fryslân en aandacht voor behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapselementen voor terreinbeherende organisaties.

Blauwgroene diensten

Het werken met blauwgroene diensten is een middel voor uitvoering. Blauwgroene diensten zorgen ervoor dat agrariërs en particuliere grondeigenaren een reële beloning ontvangen voor hun werk aan het behoud van landschapselementen.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederland. Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw.
Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de agrarische ondernemers faciliteren en de samenwerking met de waterschappen bevorderen. Onder andere door (gebieds)processen te starten en het delen van kennis en praktijkervaring van andere agrariërs. Samen willen we projecten ontwikkelen die bijdragen aan landbouw gerelateerde KRW doelen, nitraatdoelen en klimaatdoelen. De financiering van deze projecten zal voor groot deel via het Europese Plattelandsprogramma gaan lopen (POP3).

Lees meer: boeren werken met de waterschappen aan water