Persbericht

Persbericht

Leeuwarden, 11 april 2017 PB_17-12/MH Start gezamenlijke aanpak De Harken Wetterskip Fryslân is gestart met de uitvoering van het project De Harken samen met de lokale agrariërs bij Makkinga. Naast verbreding van de sloten, zorgt het waterschap voor nieuwe stuwen,...
Actualisatie peilbesluiten

Actualisatie peilbesluiten

Wetterskip Fryslân actualiseert komend half jaar de peilbesluiten voor het gebied van watergebiedsplan Appelscha. In een peilbesluit wordt het peilbeheer vastgelegd. Het gaat om een ‘revisiepeilbesluit’ dat alle bestaande peilbesluiten vervangt. Het is een...

Aanvullend archeologisch onderzoek

Morgen (vrijdag)  start MUG (ingenieursbureau) met het nemen van (grond)boringen langs de te verbreden watergangen  in de Harken i.v.m het benodigde aanvullende archeologisch onderzoek. De MUG zal een aantal dagen bezig zijn.
Friese sloot onderzocht in landelijk onderzoek

Friese sloot onderzocht in landelijk onderzoek

De gedragscode Flora- en Faunawet voor de waterschappen wordt volgend jaar geëvalueerd. Om deze evaluatie goed vorm te geven, zijn er al diverse acties uitgezet waaronder een landelijke enquête en een veldonderzoek naar de effecten van hekkelen (maaien) van de...